พบปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.073274444 

X เงื่อนไขการค้นหา
วันที่ปรับปรุง ประเภทหนังสือ 
เลขที่หนังสือ  จากหน่วยงาน 
ลงวันที่  ถึงหน่วยงาน 
เรื่อง  การดำเนินการ/หมายเหตุ 
ทะเบียนรับ  ทะเบียนส่ง 
เอกสารเผยแพร่ (10 รายการ) [ค้นหา]
 เร็วที่ลงวันที่เรื่องจากถึงการเสนอ
ปกตินร 5206.2/444 9/ 4/2564สรุปลงพื้นที่ผอ.กลุ่มงานอำนวยการและบริหาร ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กอง กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทราบ
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ปกตินร 52.3.4/488415/10/2563ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบริหารจัดการ ศอ.บต. กสพ.กลุ่มอำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เพื่อทราบ
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ปกตินร 52.3.4/ 488415/10/2563ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบริหารจัดการ ศอ.บต. กสพ.กลุ่มอำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เพื่อทราบ
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ปกตินร 5205.3/153818/ 9/2563ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนจชต. สพจ.กลุ่มอำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เพื่อทราบ
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ปกตินร 5211/30910/ 9/2563ขออนุมัติดำเนินการและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าโทรศัพท์ ศปท.ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เพื่อทราบ
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ปกตินร 5205.6/418720/ 8/2557มอบภารกิจให้ ศปก.อ. ดำเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับบุคคลเป้าหมายเลขาธิการ ศอ.บต. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 หน่วยงานอื่นๆ เพื่อโปรดทราบ
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ด่วนที่สุดนร 5205.6/419020/ 8/2557มอบภารกิจให้ ศปก.อ. ดำเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับบุคคลเป้าหมายเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้บัญชาการ ศชต. หน่วยงานอื่นๆ เพื่อโปรดทราบ
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ปกตินร 5219/ว 408715/ 8/2557การดำเนินโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมใน จชต. ไปประกอบพิธีฮัจญ์เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผวจ 5 จชต. หน่วยงานอื่นๆ เพื่อทราบ
140815140802-001.pdf
ปกตินร 5218/027 1/ 7/2556แจ้งตารางเวรเจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์นอกเวลาทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศผอ. สำนัก/กอง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทราบ
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ด่วนที่สุดนร 5209/ว 37825/ 6/2556ผลการเยือนมาเลเซียของคณะผู้แทน ศอ.บต. ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย. ๕๖ ผอ.กต. กองกิจการต่างประเทศ (กต.)- กิจการฮัจญ์ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
[ไม่มีไฟล์แนบ]