พบปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.073274444 

X เงื่อนไขการค้นหา
วันที่ปรับปรุง ประเภทหนังสือ 
เลขที่หนังสือ  จากหน่วยงาน 
ลงวันที่  ถึงหน่วยงาน 
เรื่อง  การดำเนินการ/หมายเหตุ 
ทะเบียนรับ  ทะเบียนส่ง 
เอกสารเผยแพร่ (9 รายการ) [ค้นหา]
 เร็วที่ลงวันที่เรื่องจากถึงการเสนอ
ปกตินร 5204.2/134726/ 3/2562 - การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รองเลขาธิการ รกท.เลขาธิการ ศอ.บต. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อธิบดีกรมที่ดิน หน่วยงานอื่นๆ เพื่อพิจารณา
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ปกตินร 5207/ว 35511/ 1/2562ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผอ.ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้/ ศึกษาธิการยล ปน.นธ สข หน่วยงานอื่นๆ เพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ปกตินร 5224/11326/ 3/2561รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั้งซื้อสั่งจ้างน.ส.น้ำฝน นวลสกุล กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อโปรดพิจารณา
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ปกตินร 5224/029 7/ 2/2561เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 (PMQA)กพร. กพร.ผอ.กต. เพื่อทราบ
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ปกตินร 5205.6/418720/ 8/2557มอบภารกิจให้ ศปก.อ. ดำเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับบุคคลเป้าหมายเลขาธิการ ศอ.บต. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 หน่วยงานอื่นๆ เพื่อโปรดทราบ
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ด่วนที่สุดนร 5205.6/419020/ 8/2557มอบภารกิจให้ ศปก.อ. ดำเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับบุคคลเป้าหมายเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้บัญชาการ ศชต. หน่วยงานอื่นๆ เพื่อโปรดทราบ
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ปกตินร 5219/ว 408715/ 8/2557การดำเนินโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมใน จชต. ไปประกอบพิธีฮัจญ์เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผวจ 5 จชต. หน่วยงานอื่นๆ เพื่อทราบ
140815140802-001.pdf
ปกตินร 5218/027 1/ 7/2556แจ้งตารางเวรเจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์นอกเวลาทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศผอ. สำนัก/กอง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทราบ
[ไม่มีไฟล์แนบ]
ด่วนที่สุดนร 5209/ว 37825/ 6/2556ผลการเยือนมาเลเซียของคณะผู้แทน ศอ.บต. ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ มิ.ย. ๕๖ ผอ.กต. กองกิจการต่างประเทศ (กต.)- กิจการฮัจญ์ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
[ไม่มีไฟล์แนบ]