พบปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.) โทร.073274444