พบปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.073274444 

รายละเอียดหนังสือส่งเลขที่ นร 5218/027
เลขทะเบียนส่ง 37
วันที่-เวลาส่ง 9/7/2556 11:09:38

เลขทะเบียนรับ

3653
วันที่-เวลารับ 9/7/2556 11:11:47

บาร์โค้ด

0027127
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี!
ชั้นความเร็ว ปกติ ปกติ
เลขที่หนังสือ นร 5218/027
ลงวันที่ 1/7/2556
จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ลงนาม ผอ.
ถึง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรียน ผอ. สำนัก/กอง
เรื่อง แจ้งตารางเวรเจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์นอกเวลาทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สาระสำคัญโดยสรุป
ประเภทหนังสือ หนังสือภายใน หนังสือทั่วไป
หมวดหมู่
ประเภททะเบียน ภายใน
สถานะเอกสาร ปกติ
การดำเนินการ/หมายเหตุ
ไม่มี!
เจ้าของเรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเสนอ เพื่อทราบ
สถานะรับ-ส่ง ปกติ
ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ!


การดำเนินการ