พบปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.073274444 

รายละเอียดหนังสือส่งเลขที่ นร 5224/113
เลขทะเบียนส่ง
วันที่-เวลาส่ง

เลขทะเบียนรับ

426
วันที่-เวลารับ 2/7/2561 9:25:23

บาร์โค้ด

0166337
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี!
ชั้นความเร็ว ปกติ ปกติ
เลขที่หนังสือ นร 5224/113
ลงวันที่ 26/3/2561
จาก กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
ผู้ลงนาม น.ส.น้ำฝน นวลสกุล
ถึง สำนักงานผู้ช่วยเลขาธิการฯ (ผช.)
เรียน เลขาธิการ ศอ.บต.
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั้งซื้อสั่งจ้าง
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สาระสำคัญโดยสรุป
ประเภทหนังสือ หนังสือภายใน หนังสือทั่วไป
หมวดหมู่
ประเภททะเบียน ภายใน
สถานะเอกสาร ปกติ
การดำเนินการ/หมายเหตุ
ไม่มี!
เจ้าของเรื่อง
การเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา
สถานะรับ-ส่ง ปกติ
ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ!


การดำเนินการ