พบปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.073274444 

รายละเอียดหนังสือส่งเลขที่ นร 5224/029
เลขทะเบียนส่ง
วันที่-เวลาส่ง

เลขทะเบียนรับ

107
วันที่-เวลารับ 30/8/2561 14:10:53

บาร์โค้ด

0173428
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี!
ชั้นความเร็ว ปกติ ปกติ
เลขที่หนังสือ นร 5224/029
ลงวันที่ 7/2/2561
จาก กพร.
ผู้ลงนาม กพร.
ถึง กองกิจการต่างประเทศ (กต.)
เรียน ผอ.กต.
เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 (PMQA)
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สาระสำคัญโดยสรุป
ประเภทหนังสือ หนังสือภายใน หนังสือทั่วไป
หมวดหมู่
ประเภททะเบียน ภายใน
สถานะเอกสาร ปกติ
การดำเนินการ/หมายเหตุ
ไม่มี!
เจ้าของเรื่อง
การเสนอ เพื่อทราบ
สถานะรับ-ส่ง ปกติ
ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ!


การดำเนินการ