พบปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.073274444 

รายละเอียดหนังสือส่งเลขที่ นร 5204.2/1347
เลขทะเบียนส่ง
วันที่-เวลาส่ง

เลขทะเบียนรับ

วันที่-เวลารับ

บาร์โค้ด

0191334
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี!
ชั้นความเร็ว ปกติ ปกติ
เลขที่หนังสือ นร 5204.2/1347
ลงวันที่ 26/3/2562
จาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ลงนาม รองเลขาธิการ รกท.เลขาธิการ ศอ.บต.
ถึง หน่วยงานอื่นๆ
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
เรื่อง - การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อ้างถึง -
สิ่งที่ส่งมาด้วย - แนวทางการปรับแผนโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต.
สาระสำคัญโดยสรุป การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเภทหนังสือ หนังสือภายนอก หนังสือทั่วไป
หมวดหมู่
ประเภททะเบียน ภายนอก
สถานะเอกสาร ปกติ
การดำเนินการ/หมายเหตุ -
รายละเอียดผู้บันทึกวันที่-เวลา
-111000526/3/2562 9:26:41
เจ้าของเรื่อง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การเสนอ เพื่อพิจารณา
สถานะรับ-ส่ง ปกติ
ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ!


การดำเนินการ