พบปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.073274444 

รายละเอียดหนังสือส่งเลขที่ นร 5205.6/4187
เลขทะเบียนส่ง 3885
วันที่-เวลาส่ง 20/8/2557 11:59:18

เลขทะเบียนรับ

วันที่-เวลารับ

บาร์โค้ด

0085456
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี!
ชั้นความเร็ว ปกติ ปกติ
เลขที่หนังสือ นร 5205.6/4187
ลงวันที่ 20/8/2557
จาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ลงนาม เลขาธิการ ศอ.บต.
ถึง หน่วยงานอื่นๆ
เรียน แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4
เรื่อง มอบภารกิจให้ ศปก.อ. ดำเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับบุคคลเป้าหมาย
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สาระสำคัญโดยสรุป มอบภารกิจให้ ศปก.อ. ดำเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับบุคคลเป้าหมาย
ประเภทหนังสือ หนังสือภายนอก หนังสือทั่วไป
หมวดหมู่
ประเภททะเบียน ภายนอก
สถานะเอกสาร ปกติ
การดำเนินการ/หมายเหตุ
ไม่มี!
เจ้าของเรื่อง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
การเสนอ เพื่อโปรดทราบ
สถานะรับ-ส่ง ปกติ
ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ!


การดำเนินการ